جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاه

بر اساس شانه


بر اساس تراکم
بر اساس رنگ
فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک 12 متری (4 * 3)
   صفحه : 1 از 66
نگين و زمرد مشهد - 18116
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  18116
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
500 شانه - تراکم 1000 - 8 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 18116
فرش ري - 2002
   سفارش      
فرش ري  2002
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ري - 2002
فرش افشار زرينه ستاره افشار - باغ بهشت
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  باغ بهشت
 12 متري (4 * 3)  فيروزه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - باغ بهشت
فرش ديبا - عروس عمارت گردويي
   سفارش      
فرش ديبا  عروس عمارت گردويي
 12 متري (4 * 3)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش ديبا - عروس عمارت گردويي
فرش بهشتي تبريز - بوستان
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  بوستان
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش بهشتي تبريز - بوستان
فرش خوب - چهارفصل
   سفارش      
فرش خوب  چهارفصل
 12 متري (4 * 3)  کربني
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش خوب - چهارفصل
فرش اسطوره - گلفام
   سفارش      
فرش اسطوره  گلفام
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش اسطوره - گلفام
فرش افشار زرينه ستاره افشار - نسيم
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  نسيم
 12 متري (4 * 3)  کرم
1050 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - نسيم
فرش عرشيا - افشان
   سفارش      
فرش عرشيا  افشان
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش عرشيا - افشان
فرش نگين اطمينان مشهد - 7020
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7020
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - 7020
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - شيدا
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  شيدا
 12 متري (4 * 3)  مشکي
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - شيدا
فرش خاتم کاشان - افشان گلريز
   سفارش      
فرش خاتم کاشان  افشان گلريز
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3100 - 10 رنگ
 
  فرش خاتم کاشان - افشان گلريز
فرش ديبا - ونيز ديبا فندقي
   سفارش      
فرش ديبا  ونيز ديبا فندقي
 12 متري (4 * 3)  فندقي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش ديبا - ونيز ديبا فندقي
فرش نگين اطمينان مشهد - چکاوک
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  چکاوک
 12 متري (4 * 3)  آبي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - چکاوک
فرش وزراء - اريکا
   سفارش      
فرش وزراء  اريکا
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - اريکا
پايار - گلستان
   سفارش      
پايار  گلستان
 12 متري (4 * 3)  کرم
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - گلستان
فرش عظيم زاده - نيلوفر
   سفارش      
فرش عظيم زاده  نيلوفر
 12 متري (4 * 3)  فيروزه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش عظيم زاده - نيلوفر
فرش افشار زرينه ستاره افشار - خشتي
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  خشتي
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - خشتي
فرش ديپلمات - فرانسوي
   سفارش      
فرش ديپلمات  فرانسوي
 12 متري (4 * 3)  آبي کاربني
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش ديپلمات - فرانسوي
فرش نگين ابريشم مشهد  - تبسم
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   تبسم
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - تبسم
 صفحه : 1 از 66