جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگفرش ماشینی کلاسیک ابریشم یک ذرع و نیم (1*1.5)
   صفحه : 1 از 6
فرش شاهکار شفق تبريز - ميراث
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  ميراث
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - ميراث
فرش برليان - افشان
   سفارش      
فرش برليان  افشان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش برليان - افشان
فرش برليان - شمس
   سفارش      
فرش برليان  شمس
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش برليان - شمس
فرش برليان - افشان
   سفارش      
فرش برليان  افشان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش برليان - افشان
فرش شاهکار شفق تبريز - مسرور
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  مسرور
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - مسرور
فرش برليان - 3015
   سفارش      
فرش برليان  3015
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - 3015
فرش کرامتيان - طرح ستاره
   سفارش      
فرش کرامتيان  طرح ستاره
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم قهوه اي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
 
  فرش کرامتيان - طرح ستاره
فرش عرش - عرشيا
   سفارش      
فرش عرش  عرشيا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش عرش - عرشيا
فرش کرامتيان - طرح تبريز
   سفارش      
فرش کرامتيان  طرح تبريز
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  گل بهي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
 
  فرش کرامتيان - طرح تبريز
فرش برليان - ترنم
   سفارش      
فرش برليان  ترنم
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش برليان - ترنم
فرش ابريشم طلايي - سيما
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  سيما
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
 
  فرش ابريشم طلايي - سيما
فرش تاپ - توران
   سفارش      
فرش تاپ  توران
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم پيازي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش تاپ - توران
فرش برليان - نازگل
   سفارش      
فرش برليان  نازگل
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 12 رنگ
 
  فرش برليان - نازگل
فرش ابريشم طلايي - افشان گلريز
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  افشان گلريز
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
 
  فرش ابريشم طلايي - افشان گلريز
فرش تاپ - افشان
   سفارش      
فرش تاپ  افشان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش تاپ - افشان
فرش ابريشم طلايي - کهن
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  کهن
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
 
  فرش ابريشم طلايي - کهن
فرش شاهکار شفق تبريز - جم
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  جم
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - جم
فرش ابريشم طلايي - مسرور
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  مسرور
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
 
  فرش ابريشم طلايي - مسرور
فرش کرامتيان - طرح عشاير
   سفارش      
فرش کرامتيان  طرح عشاير
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  طلايي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
 
  فرش کرامتيان - طرح عشاير
فرش کرامتيان - افشان همدان
   سفارش      
فرش کرامتيان  افشان همدان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم-سرمه اي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
 
  فرش کرامتيان - افشان همدان
 صفحه : 1 از 6