جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس شانه


بر اساس تراکمبر اساس رنگ


فرش اصيل تبريز فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 7
فرش اصيل تبريز - افشان
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان
 قاليچه (2.25 * 1.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - افشان
فرش اصيل تبريز - ماهي
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  ماهي
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - ماهي
فرش اصيل تبريز - خشتي
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  خشتي
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - خشتي
فرش اصيل تبريز - الياي تبريز
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  الياي تبريز
 3 متري (3 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2250 - 8 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - الياي تبريز
فرش اصيل تبريز - افشان
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - افشان
فرش اصيل تبريز - شيرفر
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  شيرفر
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - شيرفر
فرش اصيل تبريز - سالاري
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  سالاري
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - سالاري
فرش اصيل تبريز - سالاري
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  سالاري
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - سالاري
فرش اصيل تبريز - خشتي
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  خشتي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - خشتي
فرش اصيل تبريز - سالاري
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  سالاري
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - سالاري
فرش اصيل تبريز - شفقي تبريز
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  شفقي تبريز
 قاليچه (1.5 * 2.25)  فيروزه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - شفقي تبريز
فرش اصيل تبريز - سالاري
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  سالاري
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - سالاري
فرش اصيل تبريز - سالاري
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  سالاري
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - سالاري
فرش اصيل تبريز - افشان
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - افشان
فرش اصيل تبريز - شيرفر
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  شيرفر
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - شيرفر
فرش اصيل تبريز - سالاري
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  سالاري
 4 متري (4 * 1)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - سالاري
فرش اصيل تبريز - افشان
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان
 12 متري (4 * 3)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - افشان
فرش اصيل تبريز - شيرفر
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  شيرفر
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - شيرفر
فرش اصيل تبريز - افشان
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان
 12 متري (4 * 3)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - افشان
فرش اصيل تبريز - الياي تبريز
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  الياي تبريز
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2250 - 8 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - الياي تبريز
 صفحه : 1 از 7