جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت
بر اساس شانه


بر اساس تراکمبر اساس رنگ
نگين و زمرد مشهد فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 9
نگين و زمرد مشهد - 18116
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  18116
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
500 شانه - تراکم 1000 - 8 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 18116
نگين و زمرد مشهد - 14000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  14000
 4 متري (4 * 1)  آبي
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 14000
نگين و زمرد مشهد - 2520
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  2520
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 2520
نگين و زمرد مشهد - 40000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  40000
 2 متري (2 * 1)  آبي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 40000
نگين و زمرد مشهد - 14000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  14000
 9 متري (3.5 * 2.5)  آبي
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 14000
نگين و زمرد مشهد - 10017
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  10017
 12 متري (4 * 3)  گردويي
500 شانه - تراکم 1000 - 5 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 10017
نگين و زمرد مشهد - 30000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  30000
 4 متري (4 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 30000
نگين و زمرد مشهد - 521
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  521
 2 متري (2 * 1)  لاکي
500 شانه - تراکم 1000 - 5 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 521
نگين و زمرد مشهد - 18116
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  18116
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
500 شانه - تراکم 1000 - 8 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 18116
نگين و زمرد مشهد - 14009
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  14009
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 14009
نگين و زمرد مشهد - 10017
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  10017
 6 متري (3 * 2)  کرم
500 شانه - تراکم 1000 - 5 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 10017
نگين و زمرد مشهد - 10017
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  10017
 12 متري (4 * 3)  کرم
500 شانه - تراکم 1000 - 5 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 10017
نگين و زمرد مشهد - 30000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  30000
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 30000
نگين و زمرد مشهد - 70000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  70000
 12 متري (4 * 3)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 70000
نگين و زمرد مشهد - 708
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  708
 2 متري (2 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 708
نگين و زمرد مشهد - 40000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  40000
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 40000
نگين و زمرد مشهد - 10017
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  10017
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
500 شانه - تراکم 1000 - 5 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 10017
نگين و زمرد مشهد - 10017
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  10017
 3 متري (3 * 1)  گردويي
500 شانه - تراکم 1000 - 5 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 10017
نگين و زمرد مشهد - 10017
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  10017
 9 متري (3.5 * 2.5)  گردويي
500 شانه - تراکم 1000 - 5 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 10017
نگين و زمرد مشهد - 1002
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  1002
 3 متري (3 * 1)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 1002
 صفحه : 1 از 9