جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت

بر اساس شانه
بر اساس تراکم
بر اساس رنگ


پرديس مشهد فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 2
پرديس مشهد - افشان آراميس
   سفارش      
پرديس مشهد  افشان آراميس
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  پرديس مشهد - افشان آراميس
پرديس مشهد - ارکيده
   سفارش      
پرديس مشهد  ارکيده
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  پرديس مشهد - ارکيده
پرديس مشهد - ارکيده
   سفارش      
پرديس مشهد  ارکيده
 12 متري (4 * 3)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  پرديس مشهد - ارکيده
پرديس مشهد - افشان آراميس
   سفارش      
پرديس مشهد  افشان آراميس
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  پرديس مشهد - افشان آراميس
پرديس مشهد - افشان آراميس
   سفارش      
پرديس مشهد  افشان آراميس
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  پرديس مشهد - افشان آراميس
پرديس مشهد - افشان آراميس
   سفارش      
پرديس مشهد  افشان آراميس
 3 متري (3 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  پرديس مشهد - افشان آراميس
پرديس مشهد - ارکيده
   سفارش      
پرديس مشهد  ارکيده
 4 متري (4 * 1)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  پرديس مشهد - ارکيده
پرديس مشهد - ارکيده
   سفارش      
پرديس مشهد  ارکيده
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  پرديس مشهد - ارکيده
پرديس مشهد - افشان آراميس
   سفارش      
پرديس مشهد  افشان آراميس
 2 متري (2 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  پرديس مشهد - افشان آراميس
پرديس مشهد - ارکيده
   سفارش      
پرديس مشهد  ارکيده
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  پرديس مشهد - ارکيده
پرديس مشهد - ارکيده
   سفارش      
پرديس مشهد  ارکيده
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  پرديس مشهد - ارکيده
پرديس مشهد - ارکيده
   سفارش      
پرديس مشهد  ارکيده
 6 متري (3 * 2)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  پرديس مشهد - ارکيده
پرديس مشهد - ارکيده
   سفارش      
پرديس مشهد  ارکيده
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  پرديس مشهد - ارکيده
پرديس مشهد - افشان آراميس
   سفارش      
پرديس مشهد  افشان آراميس
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  پرديس مشهد - افشان آراميس
پرديس مشهد - ارکيده
   سفارش      
پرديس مشهد  ارکيده
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  پرديس مشهد - ارکيده
پرديس مشهد - ارکيده
   سفارش      
پرديس مشهد  ارکيده
 3 متري (3 * 1)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  پرديس مشهد - ارکيده
پرديس مشهد - ارکيده
   سفارش      
پرديس مشهد  ارکيده
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  پرديس مشهد - ارکيده
پرديس مشهد - ارکيده
   سفارش      
پرديس مشهد  ارکيده
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  پرديس مشهد - ارکيده
پرديس مشهد - افشان آراميس
   سفارش      
پرديس مشهد  افشان آراميس
 4 متري (4 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  پرديس مشهد - افشان آراميس
پرديس مشهد - افشان آراميس
   سفارش      
پرديس مشهد  افشان آراميس
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  پرديس مشهد - افشان آراميس
 صفحه : 1 از 2