جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت
بر اساس شانه

بر اساس تراکم

بر اساس رنگ


پايار فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 9
پايار - ادرينا
   سفارش      
پايار  ادرينا
 2 متري (2 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  پايار - ادرينا
پايار - گلستان
   سفارش      
پايار  گلستان
 12 متري (4 * 3)  کرم
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - گلستان
پايار - خوشه
   سفارش      
پايار  خوشه
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  پايار - خوشه
پايار - خوشه
   سفارش      
پايار  خوشه
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  پايار - خوشه
پايار - ترنم
   سفارش      
پايار  ترنم
 2 متري (2 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  پايار - ترنم
پايار - ترنم
   سفارش      
پايار  ترنم
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  پايار - ترنم
پايار - ادرينا
   سفارش      
پايار  ادرينا
 4 متري (4 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  پايار - ادرينا
پايار - کهکشان
   سفارش      
پايار  کهکشان
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - کهکشان
پايار - خوشه
   سفارش      
پايار  خوشه
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  پايار - خوشه
پايار - پرهام
   سفارش      
پايار  پرهام
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - پرهام
پايار - پرنيان
   سفارش      
پايار  پرنيان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - پرنيان
پايار - ساينار
   سفارش      
پايار  ساينار
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - ساينار
پايار - نايين اصفهان
   سفارش      
پايار  نايين اصفهان
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - نايين اصفهان
پايار - کهکشان
   سفارش      
پايار  کهکشان
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - کهکشان
پايار - پرهام
   سفارش      
پايار  پرهام
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - پرهام
پايار - نايين اصفهان
   سفارش      
پايار  نايين اصفهان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - نايين اصفهان
پايار - اهورا
   سفارش      
پايار  اهورا
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - اهورا
پايار - رمانتيک
   سفارش      
پايار  رمانتيک
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - رمانتيک
پايار - ترنم
   سفارش      
پايار  ترنم
 4 متري (4 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  پايار - ترنم
پايار - بنفشه
   سفارش      
پايار  بنفشه
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  پايار - بنفشه
 صفحه : 1 از 9