جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت
بر اساس شانه

بر اساس تراکم

بر اساس رنگ
فرش ماهور فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 18
فرش ماهور - ترمه
   سفارش      
فرش ماهور  ترمه
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - ترمه
فرش ماهور - بهديس
   سفارش      
فرش ماهور  بهديس
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - بهديس
فرش ماهور - رز
   سفارش      
فرش ماهور  رز
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - رز
فرش ماهور - گل افشان
   سفارش      
فرش ماهور  گل افشان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - گل افشان
فرش ماهور - گل افشان
   سفارش      
فرش ماهور  گل افشان
 9 متري (3.5 * 2.5)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - گل افشان
فرش ماهور - سپنتا
   سفارش      
فرش ماهور  سپنتا
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - سپنتا
فرش ماهور - طوبي
   سفارش      
فرش ماهور  طوبي
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - طوبي
فرش ماهور - سروش
   سفارش      
فرش ماهور  سروش
 9 متري (3.5 * 2.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - سروش
فرش ماهور - ترمه
   سفارش      
فرش ماهور  ترمه
 3 متري (3 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - ترمه
فرش ماهور - کتيبه
   سفارش      
فرش ماهور  کتيبه
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - کتيبه
فرش ماهور - بهديس
   سفارش      
فرش ماهور  بهديس
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - بهديس
فرش ماهور - گل افشان
   سفارش      
فرش ماهور  گل افشان
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - گل افشان
فرش ماهور - بهديس
   سفارش      
فرش ماهور  بهديس
 9 متري (3.5 * 2.5)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - بهديس
فرش ماهور - اريکا
   سفارش      
فرش ماهور  اريکا
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - اريکا
فرش ماهور - اريکا
   سفارش      
فرش ماهور  اريکا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - اريکا
فرش ماهور - طوبي
   سفارش      
فرش ماهور  طوبي
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - طوبي
فرش ماهور - اريکا
   سفارش      
فرش ماهور  اريکا
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - اريکا
فرش ماهور - افشان
   سفارش      
فرش ماهور  افشان
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - افشان
فرش ماهور - اراد
   سفارش      
فرش ماهور  اراد
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - اراد
فرش ماهور - زرين
   سفارش      
فرش ماهور  زرين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - زرين
 صفحه : 1 از 18